Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Subjekt údajů

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji tímto společnosti OLTIS Group a. s., se sídlem Olomouc, Dr. Milady Horákové 1200/27a, IČ 26847281, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2844, kontaktní e-mail: Správce (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení, tituly,
  • název společnosti,
  • funkce,
  • e-mailová adresa.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • zasílání pozvánek a jiných sdělení, jež souvisí s činností jiných subjektů, které se Správcem spolupracují (generální sponzoři, spoluorganizátoři akce IRFC 2020)

3. Doba zpracování osobních údajů je:

  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Nezaškrtnutím políčka a odesláním formuláře Správci Subjekt údajů souhlasí s předáním jeho osobních údajů v rozsahu dle bodu 1. Sponzorům akce IRFC 2020 a prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu,
a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání informací a pozvánek, případně obchodních nabídek k pořádaným akcím související
s činností Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.